Federation South logo

Folk Dance Federation of California, South, Inc.

Taiwanese Song Words
Compiled by Dick Oakes


Bu Yu Ge
        Fish catching song

Bai Lang TauTau Wo Bu Pa,
Zhang Wen Duo Er Wang Qian Hua;
Sa Wang Xia Shui Dao Yu Jia,
Bu Tiao Da Yu Xiao Ha Ha.
 
/// Hai Yo Yi Yo Yi Yo En Hai Yo! ///  
  White waves are breaking but I am not afraid;
Holding the rudder steadily, I row straight forward,
Throw the net over the water to the fish country.
I can't stop laughing after catching a big fish.
 
Hai Yo Yi Yo Yi Yo En Hai Yo!
 

Gau Shan Ching
        High green mountain

Na Lu Wan Duo Yi Ya Na Ya Hei,
Yi Ya Hei, Na Lu Wan,
An Duo Yi Ya Na Ya Hou Hai Ya,
Hou Yi Na Lu Wan Duo Yi Ya Na Ya Hou Ha Ya.
 
Gao Shan Ching, Jian Shuei Lan;
A Li Shan De Gu Niang Mei Ru Shui Ya,
A Li Shan De Shau Nian Jhuang Ru Shan.
A---A---A,
A-A---A.
 
A Li Shan De Gu Niang Mei Ru Shui Ya,
A Li Shan De Shao Nian Jhuang Ru Shan.
 
Gao Shan Chang Ching, Jian Shuei Chang Lan;
Gu Niang Han Na Shao Nian Yong Bu Fen Ya,
Bi Shuei Chang Wei Jhao Ching Shan Zhuan.
 
Na Lu Wan Duo Yi Ya Na Ya Hei,
Yi Ya Hei, Na Lu Wan,
An Duo Yi Ya Na Ya Hou Hai Ya,
Hou Yi Na Lu Wan Duo Yi Ya Na Ya Hou Ha Ya.
 
Gao Shan Ching, Jian Shuei Lan;
A Li Shan De Gu Niang Mei Ru Shui Ya,
A Li Shan De Shau Nian Jhuang Ru Shan.
A---A---A,
A-A---A.
 
A Li Shan De Gu Niang Mei Ru Shui Ya,
A Li Shan De Shao Nian Jhuang Ru Shan.
 
Gao Shan Chang Ching,
Jian Shuei Chang Lan;
Gu Niang Han Na Shao Nian Yong Bu Fen Ya,
Bi Shuei Chang Wei Jhao Ching Shan Zhuan.
 
  [These are
untranslatable
nonsense
syllables]
 
The high mountain is green,
The valley water clean;
The boy on Ali Mountain is as strong as the mountain.
Ah---Ah---Ah,
Ah-Ah---Ah.
 
The girl on Ali Mountain is as beautiful as the water,
The boy on Ali Mountain is as strong as the mountain.
 
The high mountain is always green,
The valley water always clean,
The girl and the boy will never part.
 
[These are
untranslatable
nonsense
syllables]
 
The high mountain is green,
The valley water clean;
The boy on Ali Mountain is as strong as the mountain.
Ah---Ah---Ah,
Ah-Ah---Ah.
 
The girl on Ali Mountain is as beautiful as the water,
The boy on Ali Mountain is as strong as the mountain.
 
The high mountain is always green,
The valley water always clean,
The girl and the boy will never part;
The clean water will flow around the green mountain forever.
 

Zhan Zai Gao Gang Shang
        Standing on the mountain

/ Lian Mian De Qing Shan Bai Li Chang Ya,
Wei Wei Song Qi Xiang Ping Zhang Ya Wei;
Qing Qing De Shan Ling Chuan Yun Xiao Ya,
Bai Yun Pian Pian Tian Cang Cang Ya Wei.
 
Lian Mian De Qing Shan Bai Li Chang Ya,
Lang Zai Gang Shang Deng Hong Zhuang Ya Wei;
Qing Qing De Shan Ling Chuan Yun Xiao Ya,
Zhan Zhe Yi Ge You Qing Lang Ya Wei.
 
Wo Zhan Zai Gao Gang Shang Yuan Chu Wang,
Na Yi Pian Lv Bo Hai Mang Mang;
Ni Zhan Zai Gao Gang Shang Xiang Xia Wang,
Shi Shui Zai Dui Ni Sheng Sheng Chang? /
 
Lian Mian De Qing Shan Bai Li Chang Ya,
Lang Qing Mei Yi Pei Cheng Shuang Ya Wei;
Qing Qing De Shan Ling Chuan Yun Xiao Ya,
Wo Lia Xiang Ai Zai Gao Gang, Zai Gao Gang!
 
  The endless green mountain stretches hundreds of miles,
Extending skyward like a huge backdrop;
Pushing its verdant peak through the clouds,
Puffs of white clouds floating in the blue of the sky.
 
The endless green mountain reaches hundreds of miles,
On that mountainside a youth waits for his beauty;
Lush green mountaintop projecting through clouds,
There stands a young man bursting with love.
 
Standing atop the peak, I look far and wide,
At a vast expanse of ocean with green waves;
From the lofty peak you glance downward,
Looking for one who sings to you over and over.
 
The endless green mountain spans hundreds of miles,
Young man and young woman, now together;
Beautiful green mountain peak thrusting through clouds,
You and I fall in love on top of a hill, on top of the hill!